คอนโดจังหวัดเชียงใหม่ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่

คอนโด เชียงใหม่- Condo Chiang Mai

ซื้อคอนโด
Buy
เช่าคอนโด
Rent
ลงทุนคอนโด
Investment
ฝากขาย-เช่า
Sell - Rent Out
ติดต่อเรา
Contact
หน้าแรกคอนโดเชียงใหม่ - Home
condo chiangmai คอนโดเชียงใหม่
หน้าแรก > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด > วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 2)
วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 2)
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
ฟองสบู่คอนโดฯ...เรื่องจริงหรือแค่แตะเบรก ทุกฝ่ายต้องทำ ใหรู้แจ้งเพื่อป้องกันความเสียหาย
  ทั้งผู้้ประกอบการ ชาวบ้านผู้ซื้อ นักลงทุนจะได้ไม่ติดบ่วง สร้างปัญหาให้ชีวิต
  กลยุทธ์การลงทุนในคอนโด
 

ที่มา : นายวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
www.M-property.co.th
ภาพ : toptravellists.net/

เรื่อง ที่พูดกันเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ ในขณะนี้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ ภาวะการล้นตลาดของคอนโดมิเนียม (จริงหรือ)จนเป็นเรื่องราว ใหญ่โต ธนาคารชาติก็มีมาตรการ LTV 90 - 95% มาจำกัดการปล่อยสินเชื่อออกมาสกัดการเก็งกำไร  ( ผมว่าไปดูดอกเบี้ยแมงเม่าด้วยดีมั้ยครับ ) แต่ความจริง  เป็นอย่างไรนั้น ยังไม่กระจ่างชัด ( ในมุมชาวบ้าน ) จึงน่าจะมีการทำความจริงให้กระจ่าง เพื่อทุกฝ่าย  โดยเฉพาะชาวบา้น ผู้ซื้อ บ้าน ซื้อคอนโดฯ  เพื่อการอยู่อาศัยจริง ๆ   จะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง  เพื่อการดำเนินการอย่างรอบคอบ จะได้ไม่สร้างความหวาดวิตกเกินจำเป็น ผมจึง เสนอว่า   ควรทำข้อมูลให้ชัดเจน ( เชื่อว่าน่าจะมีแล้ว แต่ควรเผยแพร่เป็นสาธารณะ ) ว่าสถานการณ์  ณ  วันนี้เป็นอย่างไรแน่  และที่สำคัญจะได้มี  ข้อมูล ไว้ “จับตา” อนาคตได้อย่างทันท่วงที ดังนี้ครับ


1. สถานการณ์การขายคอนโดฯ ที่ขยายตัวสูงแต่ละปี เทียบอุปสงค์กับอุปทาน ว่าสมดุลหรือไม่ ( ขยายตัวแบบสมดุล หรือเกินดุล )   และ ที่สำคัญ ต้องเทียบว่า  การขยายตัวของ  คอนโดฯ  เป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก  บ้านแนวราบมา    เนื่องจากคนเปลี่ยนพฤติกรรม จากซื้อบ้านแนวราบ (นอกเมือง) มาซื้อคอนโดฯ ในเมืองหรือไม่


2. ด้านอุปสงค์   ต้องทราบถึง ส่วนเกินจาก ความต้องการจริง  เป็นการเก็งกำไร  หรือ การลงทุน   มีปริมาณมากพอจะสรา้งปัญหา  หรือยังผู้ลงทุน เป็นใคร  ลงทุนด้วยเงินเย็น  หรือ กู้มาจึงต้องตรวจสอบ ปริมาณการเก็งกำไร  มูลค่ารวมการเก็งกำไรให้ชัดเจน  ทางหนึ่ง คือ การสำรวจภาคสนาม คอนโดฯ ที่มีการซื้อไปกว่า 170,000 หน่วย  ตั้งแต่ปี  2548  -  ปัจจุบัน นั้นสร้างเสร็จไปแล้วเท่าใด สร้างไม่เสร็จ หรือไม่ได้สร้างเท่าใด   และที่สร้าง  เสร็จ จะได้รู้ว่ามีการอยู่อาศัยจริงเท่าใด ทิ้งว่างไว้เพราะเก็งก าไร เท่าใดแน่


3. สถานการณ์ด้านราคาขาย ราคาคอนโดฯ ในแต่ละปี จริงๆ แล้วเพิ่มขึ้นมากถึงระดับอันตรายจริงหรือไม่


4. สถิติการขออนุญาตก่อสร้างกับการก่อสร้างจริง  อาจต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบว่า มีการก่อสร้างจริงมากน้อยเพียงใด มีที่ไม่สร้างหรือสร้างล่าช้าหรือหยุดการก่อสร้าง มากหรือไม่


5. สถิติบ้านแนวราบจดทะเบียน อาคารชุดจดทะเบียน เปรียบเทียบในท านองเดียวกับข้อ 1


6. ปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย เปรียบเทียบในทำนองเดียวกันกับข้อ 1 เพื่อมาดูว่ายอดสินเชื่อโดยรวมเพิ่มขึ้นมากจนอันตรายหรือยัง ที่สำคัญ คือ สัดส่วน NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับใดแล้ว มีสัญญาณที่ไม่ดีหรือยัง


7. ข้อพิจารณาต่อมา คือ หากคอนโดฯ ล้นตลาดจริง มีการเก็งก าไรจริง แล้วปริมาณมากหรือแค่นิดเดียว

8. อสังหาริมทรัพย์มาตั้งหลายประเภท Sector อื่นๆ เช่น  โรงแรม  รีสอร์ท  อาคารสำนักงาน  ศูนย์การค้า  เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์  อะพาร์ตเมนต์ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ สถานการณ์เป็นอย่างไร  เชิญสมาคมเหล่านี้มาให้ข้อมูล จะได้ไม่เหมารวมว่า อสังหาริมทรัพย์แย่แล้ว   (  อาจต้องทำสถาน การณ์ เปรียบเทียบกับปี 2540 ที่ฟองสบู่แตกเป็นวิกฤติทุก Sector ทุกหย่อมหญ้า )


9. ปัจจัยกระทบสำคัญ ต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  เป็นอย่างไร  เช่น  ความม่ันคงของ สถาบันการเงินในฐานะผู้ให้สินเชื่อ ท่านก็ตรวจสอบอยู่ทุกวัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ( กำลังซื้อสูง ) เงินเฟ้อ และที่สำคัญทิศทางเศรษฐกิจ หากมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดี กาลังซื้อก็เพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ ขณะนั้น เพราะเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่

ผมเชื่อว่าปัจจุบันท่านคงมีตัวเลขต่างๆ ข้างต้นแลว้ (บางส่วนอาจไม่มีก็ดำเนินการเสีย) และก็เชื่อว่าวันนี้สถานการณ์ล้นตลาด หรือแม้แต่ ฟองสบู่ ( คนละระดับกัน ) อาจยังไม่ชัดเจนนัก แต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ  “จับตา”   สถานการณ์ในอนาคตน่าจะเป็นการป้องกันอย่างมีข้อมูล  ท่ี่ถองแท้ อีกทางหน่ึงหากไม่จริงก็จะไดไ้ม่สรา้งปัญหาให้ กับตลาดจะดีกว่ามั้ยครับ

ที่ สำคัญที่สุด  จากที่ว่ามาก็คือ ต้องทำความจริงให้กระจ่าง และ ต้องเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่าให้รู้กันเพียงไม่กี่คน จะเกิดการ ได้- เปรียบ เสียเปรียบ ( ไม่ทำความจริงให้ประจักษ์ ก็อาจเป็นการช่วยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ) ไม่ดีต่อชาวบ้าน เดี่ยวกลัวจัด เอามาแห่ขายในตลาด  หรือแม้ แต่การทิ้งเงินดาวน์  จะยิ่งเป็นการซ้ำเติม  ด้านอุปทานมากขึ้น   ทีไม่แย่ก็จะแย่คราวนี้แหละ เพราะคนหมู่มาก ไม่รู้ข้อมูลธนาคารชาติ ในฐานะ  คน จุดพล ุ(และสั่งได้)คงต้องเป็นแม่งาน ทำความจริงให้กระจ่างครับ  เชิญผู้ที่มีข้อมูล และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาช่วยชาติ ทำความจริง  ให้ประจักษ์ เถอะครับ เพื่อชาติ และประชาชน เห็นว่ากันอย่างนี้ทั้งนั้น สุดท้ายต้องขออภัยท่านผู้อ่านเรื่องที่สัญญาไว้จากฉบับที่แล้ว  คงต้องไว้ฉบับหน้าครับ

อ่านต่อ...ตอนที่ 3

รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
Comment
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
     
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ facebook คอนโด เชียงใหม่ เมนู
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ Google+ คอนโด เชียงใหม่ เมนู
Google+
condo chiangmai menu บริการของเรา Service คอนโด เชียงใหม่ เมนู

ฝาก ขาย/เช่า
TEL
084-374-6505
-----------------------
LINE
@condo2

ฝากขาย-ฝากเช่าคอนโดเชียงใหม่
condo for sale chiangmai เช่าคอนโดเชียงใหม่

     
คอนโด chiangmai   condo เชียงใหม่
 
 
 
 
ข่าว และ บทความ คอนโดเชียงใหม่ - News and Articles Condo Chiang Mai
condo chiangmai CONDO NEWS - ข่าว คอนโด   INVEST- การลงทุนกับคอนโด   INTERIOR - การตกแต่งคอนโด   REVIEWS - รีวิวคอนโดเชียงใหม่
   
   
   
   
   

 
   
   
   
     
 คอนโดฯ ทำเงินอย่างไร  
 กลยุทธ์การลงทุน  คอนโดฯ (ตอนที่ 1)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 2)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 3)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 4)  
เปรียบเทียบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
ทำไมเราจึงควรลงทุนในคอนโดมิเนียม  
7 สิ่งที่ควรรู้ก่อนปล่อยเช่าคอนโด  
ลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส”  
ฮวงจุ้ยคอนโด ซื้อเพื่อให้เช่า  
     
 3 เทคนิคง่ายๆ ในการตกแต่งคอนโด  
แบบห้อง สีสันย้อนยุค  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รีวิว คอนโด วันพลัส คันคลอง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
01 เมื่อซื้อคอนโด สร้างใหม่ ขั้นตอนการทำสัญญา มีอะไรบ้าง?   06 ขั้นตอนการขอสินเชื่อคอนโด มีอะไรบ้าง?
         
02 เอกสารการครอบครอง คอนโด คือแบบไหน?   07 ปัจจัยที่ทำให้ กู้ซื้อคอนโดผ่าน มีอะไรบ้าง?
         
03 การเลือกชื้อคอนโด แบบชาญฉลาด ทำกันอย่างไร?   08 หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
         
04 คอนโดมิเนียม - แฟลต - อพาร์ทเม้นต์ แตกต่างกันอย่างไร ?   09 การคิดผลตอบแทนจากการลงทุนในคอนโด ROI
         
05 จะกู้เงินซื้อคอนโด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?   10 วิธีคิดก่อนกู้เงินซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
condo chiangmai sitemap1 คอนโดเชียงใหม่ ไซต์แมพ Site Map - แผนผังเว็บไซต์ ผัง คอนโดเชียงใหม่
 

ซื้อคอนโด - condo for sale

For Sale - คอนโดสำหรับขายเช่าคอนโด - condo for rent
For rent - คอนโดเช่า

งบประมาณเช่า - rent budget
5,000 - 10,000
10,000 - 15,000
15,000 - 20,000
20,000 - 25,000
25,000 - 30,000คอนโดสำหรับลงทุน-for invest
Included tenant - พร้อมผู้เช่า


บทความ
ข่าว คอนโด
การลงทุนกับคอนโด
การตกแต่งคอนโด
รีวิวคอนโดเชียงใหม่
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโดบริการ
ลงโฆษณา
ลงประกาศ
ฝากขาย-ฝากให้เช่า
 
คอนโด site map chiangmai ไซต์แมพ condo chaingmai
 
condo in chiangmai   คอนโด ใน เชียงใหม่
           
           
           
เชียงใหม่ คอนโด
 
 | Buy | Rent Investment | Consignment | Contact |  
 | ซื้อคอนโด | เช่าคอนโด ลงทุนคอนโด | ฝากขาย-เช่า | ติดต่อเรา |  
CONDO FOR SALE - CONDO FOR RENT IN CHIANG MAI
กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home facebook กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home