คอนโดจังหวัดเชียงใหม่ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่

คอนโด เชียงใหม่- Condo Chiang Mai

ซื้อคอนโด
Buy
เช่าคอนโด
Rent
ลงทุนคอนโด
Investment
ฝากขาย-เช่า
Sell - Rent Out
ติดต่อเรา
Contact
หน้าแรกคอนโดเชียงใหม่ - Home
condo chiangmai คอนโดเชียงใหม่
หน้าแรก > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด >หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
 


ด้วยมีท่านเจ้าของร่วมของนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่งประสงค์ที่จะทำการขายห้องชุด โดยนัดผู้ซื้อไปทำการโอนห้องชุดกันที่สำนักงานที่ดิน แต่เมื่อไปถึงยังสำนักงานที่ดินที่ตั้งของอาคารชุด ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินฯ แจ้งว่าต้อง มีหนังสือรับรองจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดงพร้อมระบุด้วยว่า ห้องชุดที่จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวปลอดจากหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคล อาคารชุด จึงเกิดความสงสัยและไม่เข้าใจว่าต้องมีหนังสือดังกล่าวด้วยหรือ และขอคำ แนะนำชี้แนะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงถูกต้อง

ในเรื่องดังกล่าวต้องขอให้ความเห็นตามกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ครับ ใน พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 29 ได้ระบุว่า

"ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้เมื่อห้องชุดดังกล่าวปลอดจากหนี้ อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 โดยต้องมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้ครั้งล่าสุดจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดง

โดยผู้จัดการต้องดำเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามวรรคสองให้แก่เจ้าของร่วมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเจ้าของร่วมได้ชำระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ครบถ้วนแล้ว

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด"

นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้ระบุถึงบท กำหนดโทษไว้ในมาตรา 68 ดังนี้

"ผู้จัดการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง"

ดังนั้น ในกรณีที่ท่านจะทำการโอน/ขายห้องชุด ขอแนะนำว่า ลำดับแรกท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อขอหนังสือรับรองหนี้จากนิติบุคคล อาคารชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายการค้างชำระค่าใช้จ่ายของห้องชุดท่าน และเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีรายการใดค้างชำระ นิติบุคคลอาคารชุดก็จะออกหนังสือ รับรองให้ท่านเพื่อไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินฯ สาเหตุที่ต้องตรวจสอบเนื่องจากพระราชบัญญัติอาคารชุดได้กำหนดไว้ ดังที่กล่าวถึงข้างต้นว่าห้องชุดของท่านมีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามมาตรา 18 หรือไม่อย่างไร ซึ่งมาตรา 18 ได้ระบุไว้ดังนี้

"เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 14

เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 14 หรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบังคับให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุดตามมาตรา 6 เป็นเจ้าของร่วมในห้องชุดที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และต้องร่วมออกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำหรับห้องชุดดังกล่าวด้วย"

นอกจากมาตรา 18 ที่อ้างถึงข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เพิ่มเติมในมาตรา 18/1 ซึ่งระบุว่า "ในกรณีที่เจ้าของ ร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสิบสองต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ

เจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงินตามมาตรา 18 ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละยี่สิบต่อปี และอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับ รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่และเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18"

ดังนั้น การที่ท่านกระทำการขาย/โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับบุคคลอื่น ท่านต้องมีหนังสือจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วไม่ปรากฏหนี้ค้างชำระ จึงจะทำการโอนห้องชุดให้กับท่านได้ครับ

ที่มา : สยามธุรกิจ

รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
Comment
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
     
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ facebook คอนโด เชียงใหม่ เมนู
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ Google+ คอนโด เชียงใหม่ เมนู
Google+
condo chiangmai menu บริการของเรา Service คอนโด เชียงใหม่ เมนู

ฝาก ขาย/เช่า
TEL
084-374-6505
-----------------------
LINE
@condo2

ฝากขาย-ฝากเช่าคอนโดเชียงใหม่
condo for sale chiangmai เช่าคอนโดเชียงใหม่

     
คอนโด chiangmai   condo เชียงใหม่
 
 
 
 
ข่าว และ บทความ คอนโดเชียงใหม่ - News and Articles Condo Chiang Mai
  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
01 เมื่อซื้อคอนโด สร้างใหม่ ขั้นตอนการทำสัญญา มีอะไรบ้าง?   06 ขั้นตอนการขอสินเชื่อคอนโด มีอะไรบ้าง?
         
02 เอกสารการครอบครอง คอนโด คือแบบไหน?   07 ปัจจัยที่ทำให้ กู้ซื้อคอนโดผ่าน มีอะไรบ้าง?
         
03 การเลือกชื้อคอนโด แบบชาญฉลาด ทำกันอย่างไร?   08 หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
         
04 คอนโดมิเนียม - แฟลต - อพาร์ทเม้นต์ แตกต่างกันอย่างไร ?   09 การคิดผลตอบแทนจากการลงทุนในคอนโด ROI
         
05 จะกู้เงินซื้อคอนโด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?   10 วิธีคิดก่อนกู้เงินซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
condo chiangmai sitemap1 คอนโดเชียงใหม่ ไซต์แมพ Site Map - แผนผังเว็บไซต์ ผัง คอนโดเชียงใหม่
 

ซื้อคอนโด - condo for sale

For Sale - คอนโดสำหรับขายเช่าคอนโด - condo for rent
For rent - คอนโดเช่า

งบประมาณเช่า - rent budget
5,000 - 10,000
10,000 - 15,000
15,000 - 20,000
20,000 - 25,000
25,000 - 30,000คอนโดสำหรับลงทุน-for invest
Included tenant - พร้อมผู้เช่า


บทความ
ข่าว คอนโด
การลงทุนกับคอนโด
การตกแต่งคอนโด
รีวิวคอนโดเชียงใหม่
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโดบริการ
ลงโฆษณา
ลงประกาศ
ฝากขาย-ฝากให้เช่า
 
คอนโด site map chiangmai ไซต์แมพ condo chaingmai
 
condo in chiangmai   คอนโด ใน เชียงใหม่
           
           
           
เชียงใหม่ คอนโด
 
 | Buy | Rent Investment | Consignment | Contact |  
 | ซื้อคอนโด | เช่าคอนโด ลงทุนคอนโด | ฝากขาย-เช่า | ติดต่อเรา |  
CONDO FOR SALE - CONDO FOR RENT IN CHIANG MAI
กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home facebook กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home